فاطمه قاسمی

 

 

”html”
”80″%
”css”
”85″%
”wordpress”
”80″%
”خلاقیت”
”90″%
”کارگروهی”
”90″%